Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

  • پرسش و پاسخ
  • آموزش و مقالات
  • فیلم و تصاویر
izadpanah

دانلود نمونه قرارداد ساخت اسکلت فلزی

Recommended Posts

izadpanah    45

Administrators

 

این قرارداد خرید که از این پس “قرارداد” نامیده می شود در تهران بین شرکت ….. ثبت شده به شماره .. در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به نمایندگی آقایان…. و ….. از یک طرف که از این پس در این قرارداد “خریدار” نامیده می شود شرکت … که تحت شماره …. در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات … به ثبت رسیده است به نمایندگی …. از طرف دیگر که از این پس در این قرارداد “فروشنده” نامیده میشود با شرایط و ضوابط ذیل منعقد می گردد :

 

 

ماده ۱- تعاریف

 

۱-۱ ” قرارداد ” منظوراز قرارداداین توافق نامه شامل کلیه ضمائم،‌مشخصات فنی ،نقشه ها ، فرمها ، جداول و غیره است .

 

۱-۲ ” تحویل موقت” پس از راه اندازی موفقیت آمیز و یا انجام آزمایش موفق عملکرد بنا به تقاضای کتبی فروشنده، خریدار نمایندگان خود را جهت تشکیل کمیسیون تحویل موقت معرفی مینماید . آنگاه خریدار و فروشنده کنترل نهائی را در مورد انطباق اقلام با مشخصات فنی و قرارداد بعمل آورده و گواهی تحویل موقت را صادر و به امضاء طرفین می رسانند .

 

۱-۳ ” تحویل قطعی” پس از طی دوره تضمین ورفع نواقص و بنا به تقاضای کتبی فروشنده ، خریدار نمایندگان خود را جهت تشکیل کمیسیون تحویل قطعی معرفی مینماید . آنگاه درصورت رضایت خریدار از عملکرد برابر مشخصات فنی و رفع نواقص دردوره تضمین گواهی تحویل قطعی صادرو به امضاء می رسد .

 

۱-۴ ” طرفین “ عبارتند از “خریدار” و “فروشنده” یا نمایندگان آنها .

 

۱-۵ “ماه وسال وتاریخها” مراد ماه و سال شمسی است و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است .

 

۱-۶ “اوزان و مقادیر” مراد از کلیه اوزان و مقادیر طبق قوانین ایران سیستم متریک است .

 

ماده ۲ – موضوع قرارداد

 

موضوع قرارداد عبارت است از خریدیک ………………………………………………….…………………………………………………….پروژه………………..و ……………………………………………………………… به وزن تقریبی ………………….. کیلوگرم با ………………………………………………………مطابق با مشخصات مربوط به آنها که درپیوست شماره یک ضمیمه این قرارداد ذکر گردیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد و تحویل آن در محل تعیین شده در ماده ……………… این قرارداد به ترتیب و به نحوی که در اسناد و مدارک این قرارداد منعکس است .

 

 

ماده ۳ – اسناد و مدارک قرارداد

 

اسناد و مدارک ذیل که در موارد مقتضی مورد استفاده و استناد قرار خواهند گرفت به عنوان جزئی از این

 

قرارداد تلقی شده و درصورت بروز هر گونه اختلاف بین اجزاء قرارداد، به ترتیب زیر مقدم می باشند:

 

۱-۳- مشخصات فنی ، نقشه ها ، روش آزمایشات ، BOM ، SUPPLY LIST (پیوست شماره ۱)

 

۲-۳- جدول قیمت موضوع قرارداد (پیوست شماره ۲)

 

۳-۳- برنامه زمانبندی تحویل تجهیزات (پیوست شماره ۳)

 

۴-۳- فرم مربوط به لیست بسته بندی (پیوست شماره ۴)

 

۵-۳- فرم تائید بازرسی و تحویل کلیه تجهیزات هر ردیف قرارداد(پیوست شماره ۵)

 

تبصره ۱: صورت مجلس ها، موافقتنامه ها و یا هرنوع سند دیگری در مورد کارها و قیمت های جدید و یا مورد دیگری درمدت قرارداد که بر طبق اسناد و مدارک قرارداد و با رعایت قوانین و مقررات جاری تنطیم شده و به امضاء مجاز طرفین یا نمایندگان آنها برسد نیز جزء مدارک و ضمائم این قرارداد بوده و این قبیل اسناد در موضوعات خود برکلیه مدارک و ضمائم هم ارزش دراین ماده ارجحیت خواهند داشت .

 

 

ماده ۴– محل تحویل و تخلیه

 

محل تحویل تجهیزات موضوع قرارداد درمحل سایت شرکت ……………………………………………………………. واقع …………………………………………………………………………………… سایت شرکت …………………………… میباشد .

 

زمان تحویل بین ساعت ۸ الی ۱۵ خواهد بود ( به جزروزهای تعطیل) .

 

ماده ۵- مدت ساخت و حمل و تخلیه

 

فروشنده متعهداست اقلام موضوع این قراردادراحداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنفیـذقرارداد و بـرابـر

 

برنامه زمان بندی قرارداد و به ترتیبی که در این قرارداد تصریح شده تحویل نماید .ضمناً‌ تاریخ تحویل اقلام

 

برابر تاریخ تحویل محموله به انبار خریدار ، مذکور در ماده ۴ خواهد بود .

 

 

ماده ۶- شرایط تنفیذ قرارداد

 

این قرارداد با اجرای کلیه موارد زیر تنفیذ خواهد شد :

 

۱- امضاء و مبادله و ابلاغ قرارداد

 

۲- تسلیم تضمین انجام تعهدات توسط فروشنده

 

تبصره :در صورتی که فروشنده نتواند ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ ،‌ ضمانت مورد قبول را ارائه نماید تاریخ دو هفته بعد از تاریخ ابلاغ قرارداد، تاریخ ابلاغ قرارداد محسوب می گردد و در این صورت زمان تسلیم تضمین (بند۲) ملاک تعیین شرایط تنفیذ ، قرارنخواهندگرفت .

 

 

ماده ۷- مبلغ قرارداد

 

مبلغ قرارداد برای کل اقلام موضوع قرارداد و انجام کلیه تعهدات مربوط به فروشنده طبق برآورد اولیه برای ………… کیلوگرم مبلغ ………………………………… ریال هرکیلوگرم ………………………… ریال می باشد.

 

تبصره ۱- کلیه قیمت های مندرج در قرارداد ثابت و قطعی خواهد بود و هیچگونه تعدیل بدان تعلق نخواهد گرفت .

 

تبصره ۲- فروشنده موظف است در صورت درخواست خریدار ، نسبت به افزایش و یا کاهش میزان خرید تا سقف ۲۵%‌ قیمت کل قرارداد بر اساس قیمت مندرج در قرارداد اقدام نماید .

 

 

ماده ۸- شرایط پرداخت

 

۱-۸ …..%(……..درصد) مبلغ کل قرارداد پس ازتهیه و تامین مصالح موردنیاز و تنظیم صورتجلسه توسط نمایندگان خریدار درقبال ضمانتنامه بانکی بهمان مبلغ و یا چک وسفته بمیزان دو برابروجه پرداختی(یک برابرچک و یک برابرسفته) پرداخت خواهد شد .

 

۲-۸ …..%(………….. درصد) مبلغ کل قرارداد پس از ساخت قطعات ، سندبلاست و رنگ آمیزی واخذ تائیدیه بازرسی قبل از ارسال مصالح .

 

۳-۸ …..%(………. درصد) مبلغ کل قرارداد ، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تحویل اقلام موضوع آن ردیف قرارداد به محل تحویل به فروشنده پرداخت می گردد .

 

از هریک از پرداختهای این هزینه های متعلقه به فروشنده و نیز ۱۰%(ده درصد) بعنوان سپرده حسن انجام کارکسر خواهد شد . ۵% سپرده حسن انجام کار مکسوره پس از تحویل موقت و ۵% دیگر حداکثر ۳۰روز پس از سپری شدن دوره تضمین موضوع ماده ۱۲ به درخواست فروشنده به وی مسترد خواهد شد. درصورت رضایت خریدار ۵% دوم در قبال ضمانت نامه قابل قبول خریدار پرداخت خواهد شد.

 

 

ماده ۹- تعهدات فروشنده

 

۱-۹ فروشنده مؤظف به ارائه برنامه زمانبندی کلی می باشد که پس از بررسی و تأیید خریدار جهت اجرا به فروشنده ابلاغ خواهد شد.

 

۲-۹ نظارت بر اجرای کار و بازرسی بعهده خریدار و یا نمایندگان او می باشد و فروشنده مؤظف است بر طبق مفاد قرارداد و اسناد و مدارک و دستورالعملهای خریدار عمل نموده و ضمن همکاری با خریدار، امکانات لازم جهت نظارت و بازرسی را نیز فراهم نماید نظر خریدار نافی مسئولیت فروشنده در اجرای صحیح کار نمی باشد.

 

۳-۹ فروشنده مؤظف به تحویل کار به خریدار و اخذ تأییدیه های مربوطه و تکمیل فرمهای تأیید کار به تعداد نسخ کافی و ارائه گزارش روزانه می باشد.

 

۴-۹ فروشنده حق واگذاری جزء یا کل قرارداد به غیر را ندارد.

 

۵-۹ سازنده باید سیستم بازرسی داخلی QCوWPS را داشته و نهایتاً عملیات توسط بازرس شرکت …………………………………………………………………. یاشرکت بازرسی که ازطرف این شرکت معرفی می گردد مورد تائید قرارگیرد کلیه هزینه های عقد قرارداد بازرسی با فروشنده می باشد

 

۶-۹ کلیه آزمایشات جوش، تست ضخامت سنجی و چسبندگی رنگ می بایست با هماهنگی کارشناس شرکت …………………………………………………… و شرکت بازرسی معرفی شده در حین ساخت و قبل از ارسال انجام پذیرد و فرمهای بازرسی و PL تنظیم گردیده و مورد تائید قرارگیرد .

 

 

ماده ۱۰- صحت بسته بندی

 

فروشنده کلیه اقلام را برای تحویل بنحوی آماده خواهد کرد که از آسیب و فساد ضمن حمل مصون باشند و

 

فروشنده مسئول کلیه خسارات و آسیبهائی است که ناشی از هر گونه نقص در بسته بندی مناسب جهت حمل و یا انبار کردن و نگهداری از قبیل جلوگیری از نفوذ رطوبت و زنگ زدگی ،‌ تعرضات هوا و گازهای دیگر و امثال آنها باشد و جبران خسارت خریدار از طریق تعویض اقلام یا پرداخت خسارت بنحوی که مورد رضایت خریدار باشد خواهند نمود .

 

 

ماده ۱۱- مالیاتها ، عوارض و حقوق بیمه تامین اجتماعی

 

۱-۱۱ نظر به اینکه موضوع قرارداد خرید اقلام می باشد بیمه و مالیات در قرارداد کسر نخواهد گردید .

 

۲-۱۱ عوارض قانونی نظیر عوارض شهرداری و سایر عوارض در مبلغ قرارداد لحاظ شده است و پرداخت آن به عهده فروشنده می باشد .

 

 

ماده ۱۲- دوره تضمین و رفع نواقص

 

۱-۱۲ دوره تضمین بمدت ۱۲ ماه از تاریخ انجام راه اندازی و یا انجام آزمایش موفق عملکرد و تنظیم صورتمجلس تحویل موقت خواهد بود .

 

تبصره : درصورت بروز هرگونه عیب و نقص هر هرقسمت از اقلام موضوع قرارداد بعد از راه اندازی و تحویل موقت که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی باشد دوره تضمین پس از رفع نقص و از تاریخ رفع آن شروع خواهد شد .

 

۲-۱۲ فروشنده تضمین می نماید که اقلام موضوع قرارداد قادر به انجام کار مطلوب طبق تضمینات تعیین شده بوسیله فروشنده و با ایمنی لازمه بهره برداری بوده و از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک و ضمائم قرارداد می باشد . فروشنده تعهد می نماید که هر گاه نواقصی در دوره تضمین

 

ظاهر شود که ناشی از مصالح نامرغوب یا نقص طراحی و ساخت و عملکرد نامناسب باشد با حداقل تاخیر(حداکثرظرف مدت بیست روز این نواقص را اصلاح نماید . ازجمله نواقص فوق فقدان خصوصیات لازم و الزامات مندرج در مدارک و ضمائم قرارداد درمورد ساخت می باشد .

 

۳-۱۲ درصورتیکه فروشنده ازرفع نواقص و تعویض اقلام در حداقل زمان ( حداکثرظرف مدت بیست روز) خودداری نماید خریدار نواقص را رفع و هزینه های متعلقه را باضافه ۲۰% به حساب بدهکار فروشنده منظور مینماید. نظر خریدار در این موارد قطعی است .

 

ماده ۱۳- تضمین انجام تعهدات

 

فروشنده ظرف ده روز از امضاء قرارداد برای تحصیل اطمینان خاطر خریدار جهت اجرای تعهدات باید سفته معادل ۱۰درصد مبلغ کل قرارداد را تسلیم خریدار نماید .

 

تضمین مذکور پس از تحویل اقلام و حداکثر ظرف مدت سی روز آزاد خواهد شد .

 

 

ماده ۱۴- قصور و مسامحه

 

در صورتیکه فروشنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هر عنوان سبب وارد آمدن خسارتی به خریدار شود ، خریدار حق دارد خسارت وارده را باضافه ۲۰ درصد از محل تضمین های فروشنده و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که فروشنده نزد او دارد مستقیماً بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضائی وصول نماید. نظر خریدار در این موارد قطعی است .

 

 

ماده ۱۵- جریمه تاخیر

 

هرگاه فروشنده در تحویل اقلام موضوع قرارداد با توجه به مفاد قرارداد تاخیر داشته باشد جریمه تاخیری بشرح زیر بعهده او خواهد بود که توسط خریدار از محل تضمین انجام تعهدات قرارداد و سایر مطالبات فروشنده مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات قضائی و اداری برداشت خواهد گردید :

 

الف – هرگاه جمع مدت تاخیر از یک دهم مدت قرارداد تجاوز ننماید برای هر روز تاخیر معادل دو درهزار بهای اقلام که تحویل آنها به تاخیر افتاده است .

 

ب - هر گاه جمع مدت تاخیر از یک دهم مدت قرارداد تجـاوز کند تا ۱۵ روز تاخیر طبق بنـد(الف) بالا و

 

برای مازاد آن دوبرابر میزان تعیین شده در بند (الف) فوق . درهرصورت مجموع جریمه تاخیر این ماده از میزان ۱۰% قیمت کل قرارداد تجاوز نخواهد نمود .

 

ج - هرگاه جمع مدت تاخیر از یک پنجم مدت قرارداد تجاوز نماید خریدار با احتساب جریمه تاخیر مذکور در بند(ب) بالا می تواند قرارداد را فسخ نموده و تضمین انجام تعهدات فروشنده را ضبط نماید.

 

ماده ۱۶- حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

 

کلیه قوانین رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران درخصوص فورس ماژور دراین قرارداد حاکم می باشد .

 

 

ماده ۱۷- واگذاری به غیر

 

فروشنده حق واگذاری جزء و یاکل این قرارداد را به غیر ندارد .

 

 

ماده ۱۸- فسخ قرارداد

 

فسخ قرارداد بعلت تخلف فروشنده :

 

۱-۱۸ در صورتیکه بر خریدار معلوم شود که فروشنده عوامل فنی،علمی، تولیدی و تشکیلاتی لازم را برای انجام موضوع قرارداد به موقع فراهم نساخته و یا دقت لازم را که از یک فروشنده انتظار می رود در انجام وظایف محوله اعمال نمی نماید و یا در صورتیکه به تشخیص خریدار تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر فروشنده بیش از یک چهارم مدت پیش بینی شده در قرارداد به تعویق بیافتد و یا منافع خریدار را ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله را ننماید ، خریدار به فروشنده اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و فروشنده موظف است ظرف مدتی که در هرصورت نباید از ۱۵ روز تجاوز کند ، نواقص و معایب را مرتفع سازد. در صورتیکه در پایان مدت مذکور فروشنده مطابق اخطار خریدار عمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی از اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند ، خریدار حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خاصی این قرارداد را با اخطار کتبی پانزده روزه و رعایت نکات زیر فسخ نماید و بخش تحویل نشده موضوع قرارداد را به قیمتی که بر مبنای عرف

 

روز در زمان واگذاری آن منطقی باشد راسا انجام داده و یا به شخص ثالث واگذار نماید. فروشنده باید هر مبلغی از قیمت قرارداد را که قبلاً ‌در رابطه با بخش تحویل نشده کالای موضوع قرارداد باشد و مبالغ اضافی قیمتهای تجدید قرارداد را در مقام مقایسه با قیمت قراردادی بخش تکمیل نشده به خریدار بازپرداخت نماید. در این صورت کلیه تضمین ها و سپرده های فروشنده تا پایان کار آزاد نخواهد شد .

 

۲-۱۸ فسخ قرارداد به تمایل خریدار

 

خریدار می تواند در هر زمان به تمایل خود با اخطار سی (۳۰) روزه کتبی به فروشنده ،‌ به قرارداد خاتمه دهد . دراینصورت مسئولیت خریدار آن است که مبالغ ذیل را به فروشنده ، بپردازد .

 

الف مانده پرداخت نشده مورد استحقاق فروشنده برای کارهائی که واقعاً انجام گرفته و بر اساس درصد هر قلم از کارهای مشخص شده در فهرست قیمتهای قرارداد انجام گرفته و توسط خریدار گواهی شده است.

 

ب کلیه مخارج انجام یافته و هزینه های صورت گرفته توسط فروشنده برای تامین موارد مورد نیاز کار قبل از تاریخ فسخ ، مشروط بر آنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از اخطار کتبی ، سفارش آنها داده شده باشد و همچنین مشروط بر‌ آنکه برای اقلام مذکور تا آن تاریخ به موجب پاراگراف ۲-۱۸ الف، پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه های انجام گرفته برای خریدار با ارائه نسخه های تائید شده فاکتور یا سایراسناد تائید شده دال بر انجام هزینه ها خواهد بود.

 

ج فروشنده مالکیت کار در حال پیشرفت ،مواد ، تدارکات و سایر اشیایی را که فروشنده بموجب قرارداد حق دریافت بازپرداخت نسبت به آنها را دارد و کلیه طرحها،نقشه های کار، کروکی ها ، مشخصات و اطلاعات مربوطه به کار را به خریدار، برطبق دستورالعملهای خریدار، انتقال خواهد داد و اقداماتی که لازم باشد تا آنکه خریدار نیزهمان حقوقی را که فروشنده در کلیه سفارشهاوپیمانهای دست دوم دررابطه باکاربدست آورده است کسب نماید انجام خواهد داد .

 

د بمحض اجرای تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد یافت بجز تعهداتی که به موجب شرایط قراردادی بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار

 

ادامه خواهد یافت .هیچیک از مطالب مندرج در این ماده بر حق خریدار در پایان دادن به قرارداد به نحوی که در جای دیگر قرارداد مقرر شده باشد تاثیر نخواهد گذارد. اخطار فسخ قرارداد به فروشنده عیناً به معنی پایان دادن به کلیه پیمانهای دست دوم نیز می باشد و خریدار مسئولیت حل و فصل دعاوی فروشنده و سازندگان دست دوم را نخواهد داشت .

 

۳-۱۸ فسخ قرارداد با توافق طرفین

 

خریدار و فروشنده ممکن است قرارداد را با توافق متقابل اقاله(تفاسخ) نمایند که درآن صورت خریدار خسارت معقول بخش تدارکات و خدماتی که تا تاریخ فسخ مذکور انجام شده یا به وسیله فروشنده در جریان انجام می باشد را به فروشنده پرداخت خواهد کرد ، مشروط بر آنکه فروشنده کلیه حقوق و مالکیت های خود نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدی را که خریدار برای آن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به خریدار انتقال دهد .

 

۴-۱۸ فسخ به سبب ورشکستگی

 

این قرارداد در صورت تسویه و ورشکستگی هر یک از طرفین فسخ خواهد شد .

 

 

ماده ۱۹- حل اختلاف

 

۱-۱۹ در صورتیکه اختلافاتی بین خریدار و فروشنده پیش آمد کند اعم از اینکه مربوطه باجرای کارهای موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و سایر اسناد و مدارک قرارداد باشد ابتدا از طریق مذاکرات دوستانه ‌سعی در حل اختلاف خواهند نمود. هرگاه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهند نمود. رای صادره توسط محاکم و مراجع مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. کلیه هزینه های قضائی بعهده طرفی است که رای مراجع صالحه بر علیه او صادر می شود .

 

۲-۱۹ فروشنده ملزم است که تا حل اختلاف ، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غیراینصورت خـریـدار طبق قرارداد ،‌ به تشخیص خـود نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود. بدیهی

 

است خریـدار نیز در طول مدت حـل اختلاف ،‌ تعهدات خـود را براساس اسنـاد و مدارک قرارداد

 

نسبت به فروشنده انجام خواهد داد. در صورت فسخ ،‌ انقضاء لغو و یا ابطال قرارداد ، این ماده کماکان به اعتبار خود باقی و لازم الاجراء خواهد بود .

 

 

ماده ۲۰- قانون حاکم بر روابط طرفین

 

قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

 

ماده ۲۱- نشانی طرفین

 

خریدار : شرکت ………………………………………………………………………………………….

 

به نشانی: تهران– ……………………………………………………………………………………………………………………

 

فروشنده : شرکت ……………………..

 

به نشانی: ………………………………………………………………………………………………

 

 

خریدار و فروشنده می توانند کلیه مکاتبات مربوط به این قرارداد را به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند و کلیه ابلاغها ، مکاتبات و اخطاریه ها از هر نوع که توسط پست سفارشی یا نامه رسان با اخذ رسید به نشانی فوق الذکر ارسال گردند در حکم ابلاغ تلقی می شود. چنانچه طرفین قرارداد آدرس خود را تغییر دهند موظف هستند ظرف مدت پانزده روز نشانی جدید خود را به طرف دیگر ابلاغ نمایند. در صورت عدم صدور ابلاغیه فوق الذکر نشانیهای قبلی قانونی تلقی شده و کلیه ابلاغ ها ،‌ مکاتبات و اخطاریه های ارسالی به نشانیهای قبلی ، خواه توسط پس سفارشی و خواه نامه رسان ،‌ دریافت شده تلقی خواهد و ادعای عدم وصول آنها پذیرفته نخواهد شد .

 

 

ماده ۲۲- نسخ امضاء شده قرارداد

 

این قرارداد در سه نسخه اصلی که همگی دارای اعتبار یکسان می باشد تنظیم گردیده که یک نسخه از آن

 

برای خریدار و یک نسخه برای فروشنده می باشند .در تائید مراتب فوق طرفین قرارداد را که در ۲۲ ماده تنظیم گردیده است امضاء نمودند.

 

 

فروشنده خریدار

 

……………………. ……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره یک

 

 

 

 

 

پیوست شماره دو

 

 

جدول قیمت موضوع قرارداد

 

 

 

جدول قیمت

 

 

ردیف

شرح

کیلوگرم

هرکیلوگرم (به ریال)

مبلغ به ریال

 

۱

………………………………………………

…………..

………….

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره سه

 

 

برنامه زمانبندی

 

 

 

پیوست شماره چهار

 

 

لیست بسته بندی

 

 

پیوست شماره پنج

 

 

پیوست شماره پنج

 

فرم تائید و بازرسی و تحویل کلیه تجهیزات هر ردیف قرارداد

 

 

بدینوسیله تائید میگردد که کلیه اقلام ردیف شماره …… موضوع پیوست شماره یک قرارداد طی لیستهای بسته بندی ذیل ، بازرسی و تائید گردیده است .

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

نام بازرس فروشنده

 

امضاء و تاریخ امضاء و تاریخ

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...