Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

  • پرسش و پاسخ
  • آموزش و مقالات
  • فیلم و تصاویر
aramiss

نكات حائز اهميت در جزئيات سازه هاي فلزي

Recommended Posts

aramiss    28

Super Moderators

1. در صورت استفاده از سقف مركب، طراحي تيرچه هاي فولادي و كنترل تغيير شكل آنها در فايل سازه يا در

دفترچه محاسبات انجام شودطراحي كامل برش گيرهاي لازم در تيرهاي مركب نيز در دفترچه محاسبات ذكر

گردد. در توضيحات نقشه لزوم يا عدم لزوم شمع بندي زير تيرچه ها، با توجه با فرضيات طراحي، به طور

دقيق مشخص شود.

2. در مورد اعضاي فشاري با مقطع دوبل به ويژه بادبندها، بايد طبق بند 10- 1- 5- 4- ب مبحث دهم، قطعات لقمه به فواصل مناسب در طول اعضاء به نحوي به كار روند كه ضريب لاغري نيمرخ بين دو قطعه لقمه از 3/4

ضريب لاغري تعيين كننده كل عضو مركب تجاوز نكند

3. در مورد ورقهاي تقويتي بال تيرها، توجه شود كه طبق بند6-2-1-10 بايد سطح مقطع ورق تقويتي بال تير از 70 % مجموع سطح مقطع بال تير و ورق تقويتي كمتر باشد. (به عبارت ديگر سطح مقطع ورق تقويتي

از حدود دو برابر سطح مقطع بال كمتر باشد) همچنين طول ورقهاي تقويتي تيرها و نحوه قطع آنها، طبق بند

-6 ث محاسبه و جزئيات لازم شامل ابعاد ورقها و نحوه جوشكاري در نقشه ها ذكر گردد. -2 -1-10

4. توجه شود كه در اتصالات گيردار تير به ستون، عرض بال تير متناسب با عرض بال ستون باشد به نحوي كه

امكان انتقال كامل نيروها از طريق ورقهاي اتصال گيردار به ستون امكان پذير باشد

5. براي قابهاي خمشي با شكل پذيري متوسط، بايد ضوابط بخش 10-3-8 درباره اتصالات تيرها و ستونها ورقهاي پيوستگي و مقاومت برشي تيرهاي قاب خمشي رعايت شود و محاسبات مربوطه در دفترچه

محاسبات و فايل سازه انجام شود

6. براي قابهاي خمشي ويژه، رعايت كليه بندهاي مربوطه 10-3-9-1الی 10-3-9-6 الزامي است. محاسبات

و كنترلهاي مربوط به اين بندها بايد در دفترچه محاسبات و فايل سازه انجام شود. در اين مورد به ويژه به لزوم مهار جانبي هر دو بال تيرها طبق بند 10-3-9-4 توجه شود

 

7. در مهاربندي هاي هم محور رعايت ضوابط بخش10-3-10الزامي است و محاسبات مربوطه بايد در دفترچه محاسبات و فايل سازه در نظر گرفته شود. از جمله نكات مهم در اين بخش، اعمال ضريب كاهش تنش مجازB

2-10-3-10 و طراحي مهاربنديهاي 7 و 8 براي 1/5 برابر نيروي زلزله است. همچنين حداكثرضريب لاغري، طبق بند2-10-3-10 محدود شود

8. براي اتصالات تيرها، ستونها، بادبندها و وصله هاي آنها تعداد كافي جزئيات در وضعيت هاي مختلف موجود در

سازه رسم شود. توجه شود كه مطابق شكل زير ورقهاي پيوستگي در داخل ستونها به نحوي ارائه شوند كه با

اتصال تير متعامد برخورد نداشته باشند.

9. در صورت استفاده از اتصالات پيچي، توصيه مي شود همواره از اتصالات اصطكاكي استفاده شود. به هرحال براي شرايط ذكر شده در بند 10-1-7-1 استفاده از اتصالات اصطكاكي (يا جوشي) الزامي است و كاربرد اتصالات پيچي اتكايي مجاز نيست.

10 . در صورت استفاده از ستون هاي فلزي در تركيب با ديوارهاي برشي به موارد ذيل توجه گردد:

• براي عملكرد يكپارچه ستون فلزي و ديوار بتني، بايد انتقال نيرو بين دو مجموعه توسط برش گيرهايي از

پروفيل ناوداني در ارتفاع ستون انجام گيرد

در صورتي كه ستون كاملا در داخل ديوار محاط شود آرماتور هاي افقي ديوار بايد به صورت پيوسته از كنار

ستون عبور كنند.

• در صورتي كه ستون ديوار را به دو بخش تقسيم كند و امكان اجراي پيوسته آرماتور افقي ديوار در محل ستون

وجود نداشته باشد، بايد آرماتورهاي افقي در بر ستون به قلاب استاندارد ختم شوند.

• اگر مقطع ستون بسته باشد (نظير قوطي يا لوله) در محل تماس با ديوار براي جلوگري از لهيدگي ستون،

توصيه مي شود مقطع آن با بتن (عيار 150 ) پر شود.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...