Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

  • پرسش و پاسخ
  • آموزش و مقالات
  • فیلم و تصاویر
aramiss

موارد عمومي در نقشه هاي سازه

Recommended Posts

aramiss    28

Super Moderators

1. تايتل نقشه ها طبق تايتل تنظيم شده شده توسط سازمان كه در ابتداي تشكيل پرونده به متقاضي تحويل

داده مي شود، ارائه شود و كليه اطلاعات خواسته شده در تايتل درج گردد. توجه شود كه تايتل نقشه ها براي

شيت اول با تايتل بقيه شيتها متفاوت است.

4 از -3-1-7- 2. محل و ابعاد درز انقطاع، در كليه پلانها نشان داده شود. حداقل عرض درز انقطاع طبق بند 6

0 ارتفاع طبقه از تراز پايه در نظر گرفته شود. براي ساختمانهاي با اهميت "خيلي / مرز زمين مجاور برابر 005

زياد" و "زياد" و يا درساير ساختمانهاي با هشت طبقه و بيشتر، حداقل عرض درز انقطاع از مرز زمين مجاور

در نظر گرفته شود. R برابر نصف حاصلضرب تغيير مكان جانبي طرح طبقه در ضريب رفتار

3. نقشه سازه نگهبان بايد طبق نتايج گزارش مكانيك خاك، بر مبناي نشريه وزارت مسكن براي طراحي سازه

هاي نگهبان تهيه شود. نقشه سازه نگهبان بايد شامل پلان، مقاطع، خرپا، شمع (در صورت نياز) و جزئيات

اتصال آنها باشد. پي مربوط به خرپا نيز با جزئيات كامل بايد ارائه گردد. جزئيات پارمترهاي طراحي سازه

نگهبان و نحوه انتخاب خرپاي مربوطه در دفترچه محاسبات ذكر شود.

4. حداقل عمق چاله آسانسور از اولين تراز توقف بايد طبق ضوابط پيوست 2 مبحث پانزدهم تعيين شود به هر

1 متر در نظر گرفته شود. / حال اين عمق نبايد كمتر از 4

5. جهت اجراي قاب فلزي آسانسوردر سازه هاي بتني، ورقهاي مدفون در بتن در چهار گوشه كف چاله آسانسور

و پيرامون بازشوي آسانسور در طبقات پيش بيني شود.

6. هماهنگي نقشه هاي سازه (و فايلهاي مدل كامپيوتري سازه) با معماري بايد به دقت كنترل گردد. در اين

مرحله بايد هماهنگي كامل بين تعداد، شماره بندي و فواصل محورهاي نقشه سازه و فايلهاي مدل كامپيوتري

سازه با محورهاي نقشه معماري مد نظر قرار گيرد. همچنين ترازهاي طبقات، محل بازشو ها و نورگيرها، عرض

درز انقطاع، شكل، ابعاد و تراز خرپشته و اتاق كنترل آسانسور، محل و نحوه ارتباط پله ها و رامپ پاركينگ ها

در نقشه هاي سازه و فايلهاي مدل كامپيوتري سازه و معماري بايد هماهنگ باشد.

3 متر باشد، بايد از ديوار حائل بتني براي تحمل / 7. در صورتي كه ارتفاع خاك پشت ديوار زيرزمين بيش از 0

3 متر، مي توان از ديوار آجري 35 سانتيمتري استفاده نمود. / فشار خاك استفاده شود. براي ارتفاع كمتر از 0

به هر حال در صورتي كه ساختمان داراي بيش از يك طبقه زيرزمين باشد، ديوار آجري 35 سانتيمتري فقط در زيرزمين نخست مجاز است و در طبقات زير آن بايد از ديوار بتني مناسب استفاده شود. محاسبات مربوط به

فشار فعال استاتيكي و ديناميكي خاك بايد در فايل سازه و طراحي ديوارها در نظر گرفته شود. توجه شود كه

طراحي ديوار فقط براي خمش در جهت قوي ديوار انجام مي شود و طراحي براي خمش ETABS در نرم افزار

حول ضخامت ديوار (ناشي از فشار خاك) بايد به صورت دستي در دفترچه محاسبات انجام گيرد.

8. در سازه هاي با سيستم باربر جانبي قاب خمشي براي آنكه جداگرهاي ميانقاب مانعي براي حركت قابها ايجاد

نكنند، جزئيات مناسب در نقشه هاي سازه ارائه شود9. در نقشه هاي تيرريزي طبقات، در محلهاي تغيير تراز نظير رمپ پاركينگها يا اختلاف تراز سطوح، مقاطع

طولي و عرضي كافي جهت روشن شدن نحوه تيرريزي ارائه گردد. در ساختمانهايي كه معماري آنها به صورت

دوبلكس است، نماي محل تغيير تراز در كل ارتفاع سازه رسم شده و تراز كليه تيرها به وضوح مشخص شود.

10 . براي دقت و وضوح بيشتر نقشه ها و انجام پيش بيني هاي لازم در تيرريزي سقفها، پس از نهايي شدن

بازشوهاي مربوط به برق و تاسيسات، اين بازشوها بر روي نقشه سازه نيز نشان داده شوند. براي بازشوهاي بزرگ، در پلان تيرريزي تيرهاي پيراموني لازم اضافه شود. براي بازشوهاي كوچك، جزئيات تيپ جهت اجراي

سقف ارائه گردد.

11 . در محل اجراي كليه پله ها، اعم از ورودي هاي ساختمان و ارتباط طبقات، نحوه اجراي سازه در پلان مربوطه

مشخص شود و جزئيات لازم ارائه گردد. نحوه اجراي تيرهاي تكيه گاهي پاگردهاي ميان طبقه و انتقال بار

آنها به ستونها بايد كاملا مشخص باشد. اين موضوع به خصوص در مورد پله هاي داراي بيش از دو بازوي پله،

بايد مد نظر قرار گيرد.

12 . در پلانهايي كه داراي اختلاف تراز هستند، در پلان قالب بندي مرز ترازهاي مجاور با خط ضخيم كاملا

مشخص شود و محدوده هر تراز با يك نوع هاشور مشخص گردد.

13 . براي اتاق كنترل آسانسور در تراز بالاي بام، فضاي كافي در نقشه هاي سازه (كه بايد در نقشه معماري نيز پيش بيني شده باشد) در نظر گرفته شده و جزئيات اجراي سقف و ستونهاي مربوطه ارائه گردد.

14 . در صورت وجود استخر در ساختمان، آرماتور گذاري كف و ديواره آن ارائه گردد.

15 . طبق ضوابط نشريه شماره 82 معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري، در سقفهاي تيرچه بلوك براي بار زنده

350 و دهانه كمتر از 4 متر كلاف مياني لازم نيست. براي دهانه بيشتر از 4 متر، يك كلاف kg /m كمتر از 2

مياني و در دهانه هاي 4 تا 7 متر، دو كلاف عرضي در يك سوم هاي دهانه تيرچه بايد پيش بيني گردد. در

مورد دهانه هاي بيش از 7 متر لازم است سه كلاف عرضي در يك چهارم هاي دهانه تيرچه ها در نظر گرفته

شود. در ضمن در دهانه هاي بيش از 7 متر بايد حتما از تيرچه دوبل استفاده شود.

16 . در سقفهاي تيرچه بلوك يا ديوارهاي جداكننده، در صورت استفاده از بلوك هايي از مواد پلي استايرن، در

توضيحات نقشه ها ذكر شود كه جنس اين بلوك ها بايد مورد تاييد مركز تحقيقات مسكن باشد. در ضمن

متن زير كه برگرفته از ضوابط فني اعلام شده توسط مركز تحقيقات مسكن است در نقشه ها درج شود:

"از آنجا كه ديوارهاي بين واحدهاي مستقل (مانند ديوار بين آپارتمانهاي مسكوني يا واحدهاي تجاري، اداري مستقل

و غيره) در هر ساختمان بايد داراي مقاومت در برابر آتش باشند، در اين محل ها بايد بلوك هاي پلي استايرن قطع شده و ديوارها تا زير سقف سازه اي (يعني زير تيرچه يا بتن) امتداد داشته باشند يا به طور مناسب از مصالح حريق

بند استفاده شود، به گونه اي كه بلوك هاي پلي استايرن در اين قسمتها بين دو واحد مجاور پيوستگي نداشته باشند و از گسترش هر گونه حريق احتمالي بين دو فضايي كه به وسيله ديوار مقاوم در برابر آتش از يكديگر جدا شده اند،

جلوگيري گردد. برش و حذف پلي استايرن در اين قسمت ها مي تواند به دو روش زير صورت گيرد:

• پس از بتن ريزي و پيش از رابيتس بندي مورد نياز براي سقف

• در نظر گرفتن تمهيداتي در قالب بندي سقف، پيش از بتن ريزي"

علاوه بر موارد فوق، طبق اعلام مركز تحقيقات مسكن اتصال مستقيم نازك كاري به بلوك پلي استايرن ممنوع

است و بايد براي نازك كاري سقف، از سقف كاذب با اتصال مكانيكي به سقف سازه اي استفاده شود و حداقل

1/5 سانتيمتر اندود گچي بر روي سقف كاذب اجرا شود

. در صورت نصب هرگونه تجهيزات در ارتباط با تاسيسات برق و مكانيك نظير چيلرها، منابع آب، ديزل

ژنراتور، فن ها، برج هاي خنك كن، پمپ ها و .... بر روي بام يا هر سقف سازه اي ديگر، بارهاي

استاتيكي و ديناميكي ناشي از كاركرد تجهيزات يا ارتعاشات زلزله در طراحي سازه در نظر گرفته شود و در

نقشه هاي سازه جزئيات لازم براي محل نصب اين تجهيزات پيش بيني شود.

18 . در صورتي كه عبور بزرگترين دستگاه تاسيسات مكانيك و برق نظير چيلر، منابع كويل دار، ديزل ژنراتور و

.... از دربهاي ساختمان (مسير ورودي ساختمان تا داخل فضاي مورد نظر براي نصب دستگاه) امكان پذير

نباشد، بايد در نقشه هاي سازه براي فضاي مورد نظر براي نصب دستگاه، سقفي پيش بيني شود كه امكان

جابجايي آن در زمان نصب و يا تعميرات احتمالي وجود داشته باشد. معمولا استفاده از سقف متشكل از تيرچه

هاي فلزي (با اتصالات پيچي) و ورق فولادي براي پوشش سقف مناسب خواهد بود.

19 . مطابق شكل زير بايد جهت جلوگيري از شانه گير شدن مسير تردد در راه پله با توجه به الزامات معماري حداقل فاصله بين تيرهاي سازه در طرفين پله ها به ميزان 240 سانتيمتر رعايت شود 20 . در سازه هاي بتني در ترسيم پلانهاي قالب بندي (تيرريزي طبقات) توجه شود كه فقط خطوط پيرامون پلان و

خطوطي كه در لبه بازشو قرار دارند به صورت خط پيوسته ديده شوند و خطوط ديگر مربوط به تيرها، به علت

قرار گرفتن در پشت دال بايد به صورت خط چين نشان داده شوند.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...